پذیرندگان

کارت تخفیف

کارت اعتباری

بارمان پارسه امرتات

بی پی کارت BPCARD

"لیست پذیرندگان"

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

فروش محصولات و خدمات پذیرنده با 3% تخفیف به صورت نقدی توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

اعمال 20درصد تخفیف به صورت نقدی برای دارزندگان کارتهای تخفیفی بی پی کارت توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

فروش محصولات و خدمات پذیرنده با 10 درصد تخفیف به صورت نقدی توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

فروش محصولات و خدمات پذیرنده با 10 درصد تخفیف به صورت نقدی اقساط 14 ماهه : 30 درصد نقدی و ما بقی اقساط اقساط 36 ماهه : بدون پیش پرداخت سال اول شستشوی مبل رایگان ... توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

اعمال10 درصد تخفیف برای دارندگان کارتهای تخفیفی بی پی کارت توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

اعمال 5 درصد تخفیف موردنظر پذیرنده در شبکه کشوری جهت تراکنش های نقدی توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

فروش محصولات و خدمات پذیرنده با 8 درصد تخفیف به صورت نقدی توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

فروش محصولات و خدمات با 10 درصد تخفیف به صورت نقدی با اقساط 3 ماهه برای دارندگان کارتهای تخفیفی بی پی کارت توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

اعمال 4 درصد تخفیف موردنظر پذیرنده در شبکه کشوری جهت تراکنش های نقدی با اقساط 4 ماهه برای دارندگان کارتهای تخفیفی بی پی کارت توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

اعمال 8 درصد تخفیف موردنظر پذیرنده در شبکه کشوری جهت تراکنش های نقدی توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

فروش محصولات و خدمات پذیرنده با 5 درصد تخفیف به صورت نقدی توضیحات بیشتر

تخفیف ویژه برای خرید نقدی

فروش اقساطی بدون تخفیف

فروش محصولات و خدمات پذیرنده با 5 درصد تخفیف به صورت نقدی توضیحات بیشتر

نمایش دسته های دیگر