پذیرندگان

کارت تخفیف

کارت اعتباری

بارمان پارسه امرتات

بی پی کارت BPCARD

"ثبت نام نصب دستگاه هاي پایانه فروش"

نکات و توصیه های مهم در تکمیل فرم

1 اطلاعات هویتی

نوع مشتری


2انتخاب استان

انتخاب استان

انتخاب شهرستان


3اطلاعات حساب


4بارگذاری مدارک

مدارک احراز هویتی حقیقی


بارگذاری تصویر صفحه اول شناسنامه - نوع فایل jpg, png, bmp

بارگذاری تصویر کارت ملی (صفحات پشت و رو) - نوع فایل jpg, png, bmp

بارگذاری تصویر قبض تلفن محل نصب پایانه فروش (براي پایانه هاي ثابت) - نوع فایل jpg, png, bmp

تصویر صفحه اول گذرنامه (جهت اتباع خارجی) - نوع فایل jpg, png, bmp

مدارک احراز اهلیت حقیقی


تصویر جواز کسب یا هرگونه مجوز رسمی در خصوص فعالیت در حال انجام از سازمان هاي متبوعه - نوع فایل jpg, png, bmp

تصویر اسناد تملیکی یا استیجاري یا وکالتی مرتبط با فعالیت - نوع فایل jpg, png, bmp

گواهی تایید شماره حساب و شبا از شعبه افتتاح کننده حساب - نوع فایل jpg, png, bmp