پذیرندگان

کارت تخفیف

کارت اعتباری

بارمان پارسه امرتات

بی پی کارت BPCARD

"فعالسازی کارت تخفیف"

نکات و توصیه های مهم در تکمیل فرم

کد تخفیف یا معرف در صورت وجود


اطلاعات هویتی و کارت


انتخاب استان

انتخاب استان

انتخاب شهرستان


مبلغ قابل پرداخت